Facilități Fiscale – Decembrie 2020

 • EȘALONAREA LA PLATĂ SPECIALĂ
  • Act normativ: O.U.G. nr. 181/2020.
  • Obiect: eșalonarea specială (fără garanții), pe o perioadă de cel mult 12 luni, a obligațiilor fiscale acumulate începând cu data de 16 martie 2020.
  • Termen depunere cerere (inclusiv prin SPV prin formularul D5): 15 decembrie 2020;
  • Condiții: debitorul trebuie să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă (16 martie 2020) şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
 • ANULAREA ACCESORIILOR
  • Act normativ: O.U.G. nr. 69/2020.
  • Obiect: anularea accesoriilor (dobânzi și penalități) aferente obligațiilor principale restante la data de 31 martie 2020.
  • Termen depunere cerere: 15 decembrie 2020;
  • Condiții: debitorul trebuie să achite toate celelalte obligații fiscale.
 • RESTRUCTURAREA OBLIGAȚIILOR FISCALE
  • Act normativ: O.G. nr. 6/2019.
  • Obiect: eșalonarea la plată specială, conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale, stingerea obligaţiilor bugetare principale prin darea în plată sau chiar anularea a până la 50% din obligațiile bugetare principale.
  • Termen depunere notificare: 31 martie 2021.
  • Termen depunere cerere: 30 iunie 2021.
  • Condiții: contribuabilii trebuie să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală, precum și să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent.
 • ACORDAREA DE ZILE LIBERE PLĂTITE PENTRU PĂRINȚI
  • Act normativ: LEGEA nr. 19/2020.
  • Obiect: acordarea de zile libere, plătite, unuia dintre părinți în situația suspendării cursurilor școlare.
  • Condiții: a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ; b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
  • Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajator.
  • Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte de angajator şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei).
  • Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile Codului fiscal.
  • Indemnizația netă, încasată efectiv de părinte, se suportă din  Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, la cererea angajatorului.
  • Impozitele şi contribuţiile, precum şi plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă se suportă de angajator în condiţiile Codului fiscal.
  • Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator la AJOFM.
 • INDEMNIZAȚIA PENTRU ȘOMAJUL TEHNIC
  • Act normativ: O.U.G. nr. 30/2020.
  • Până la data de 30 iunie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii (pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare), ca urmare a efectelor pandemiei, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei).
  • Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit și a contribuțiilor se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Angajatorul depune D112.
  • Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile referitoare locului secundar de muncă. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.
  • Pentru indemnizaţie nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM).
  • În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun, prin poşta electronică, la AJOFM, o cerere. Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.
 • INDEMNIZAȚIA PENTRU LIBER-PROFESIONIȘTI
  • Act normativ: O.U.G. nr. 30/2020.
  • Până la data de 30 iunie 2021, persoanele fizice care desfășoară activități independente (PFA, II, IF) și care întrerup activitatea ca urmare a pandemiei, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei).
  • De indemnizație beneficiază și avocaţii a căror activitate este redusă ca urmare a pandemiei, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut (5.429 lei). Indemnizaţia se plăteşte în baza declaraţiei pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, pe care o transmite la AJPIS.
  • Până la data de 30 iunie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a pandemiei, sportivii beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei). Indemnizaţia se suportă din bugetul de stat.
  • Până la data de 30 iunie 2021, persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe și care întrerup activitatea ca urmare a pandemiei beneficiază din bugetul de stat prin AJPIS de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei).
  • Pentru indemnizaţia de mai sus se datorează impozit pe venit (10%), contribuţia de asigurări sociale (CAS – 25%) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS – 10%); nu se datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă (CAM).
  • Calculul obligaţiilor fiscale (impozit, CAS, CASS) se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor asupra indemnizaţiei brute încasate de la AJPIS. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) (loc de muncă secundar).
  • Obligaţiile fiscale aferente anului 2020 se declară de către persoanele fizice beneficiare prin DECLARAȚIA UNICĂ, până la data de 15 martie 2021, şi se plătesc până la același termen.
 • INDEMNIZAȚIA ÎN CAZUL SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚII DE CĂTRE DSP
  • Act normativ: O.U.G. nr. 120/2020.
  • Salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de DSP beneficiază de acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. XI din O.U.G. 30/2020: 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei).
  • Măsura se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.
 • INDEMNIZAȚIE SALARIAȚI REDUCERE TIMP DE LUCRU
  • Act normativ: OUG nr. 132/2020.
  • Angajatorii au posibilitatea de a reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 50% (80% începând cu 7 decembrie 2020) din durata prevăzută în contractul individual de muncă, în situația reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență / alertă / asediu.
  • Pe durata reducerii timpului de muncă salariații afectați de măsură beneficiază de o INDEMNIZAȚIE de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.
  • Indemnizația este suportată de angajatori și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor de șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată privind impozitele și contribuțiile aferente acestor plăți.
  • Perioada de aplicare: până la 31 decembrie 2020.
  • Angajatorul poate dispune reducerea timpului de lucru și poate solicita decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) măsura afectează cel puțin 10% din salariați; b) reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri cu cel puțin 10% față de luna similară din anul aterior (în cazul ONG, PFA, II diminuarea se raportează la veniturile realizate).
  • Angajatorii datorează contribuția asigurătorie pentru muncă (CAM) atât pentru veniturile salariale, cât și pentru indemnizație.
 • INDEMNIZAȚIE PROFESIONIȘTI (PFA, II, IF) REDUCERE ACTIVITATE
  • Act normativ: OUG nr. 132/2020.
  • Profesioniștii (avocați, contabili, cabinete medicale, PFA, II, IF), precum și persoanele care au încheiate convenții de muncă în baza Legii cooperației (L1/2005), în cazul reducerii temporare a activității determinate de starea de urgență/alertă/asediu, beneficiază la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut (41,5% * 5.429 = 2.253 lei).
  • Plata indemnizației se realizează prin agențiile pentru plăți și inspecție socială (AJPIS). Pentru indemnizație se datorează impozit pe venit (10%), contribuția de asigurări sociale (CAS – 25%) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS – 10%).
  • Obligațiile fiscale de mai sus se vor declara prin DECLARAȚIA UNICĂ și se vor plăti de persoanele beneficiare, până la data de 15 martie 2021, cu excepția cazului persoanelor care au încheiate convenții de muncă în baza Legii cooperației, ale căror obligații se rețin, se declară și se plătesc de angajator prin Declarația 112.
  • Durata efectivă de aplicare a măsurii este până la data de 31 decembrie 2020. Prin excepție, în anul 2020, beneficiază de indemnizație toate persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din OUG 30/2020.
 • SUSȚINERE ZILIERI
  • Act normativ: OUG nr. 132/2020.
  • Pentru zilierii care desfășoară activități în domeniile afectate de întrerupere sau restrângerea activității, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, se acordă de la bugetul de stat o sumă de 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.
  • Suma de mai sus se acordă de beneficiarul de lucrări din bugetul propriu și ulterior se decontează integral, la cerere, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială (AJPIS).
  • Suma reprezintă venit de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit și contribuția de asigurări sociale (CAS).
 • SUSȚINERE NOI ANGAJĂRI
  • Act normativ: OUG nr. 132/2020.
  • Până la data de 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelelor lucrate, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediul brut (41,5% * 5.429 = 2.253 lei).
  • Angajatorul are obligația de a plăti integral contravaloarea muncii prestate, suma reprezentând 41,5% fiind decontată ulterior prin AJOFM.
  • Decontarea se face la cererea angajatorului, după îndeplinirea de către acesta a obligațiilor declarative și de plată fiscale.
 • SUSȚINERE ACTIVITATE TELEMUNCĂ
  • Act normativ: OUG nr. 132/2020.
  • Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă se acordă o singură dată angajatorilor, pentru fiecare telesalariat, un sprijin financiar de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare activității în regim de telemuncă.
  • Suma se acordă în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, prin AJOFM, în limita fondurilor alocate, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.
 • SCUTIRI PENTRU IMPOZITUL SPECIFIC
  • Act normativ: OUG nr. 181/2020.
  • Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, cu cifră de afaceri peste un milion de euro), potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între 26 octombrie 2020 şi 31 decembrie 2020 inclusiv (67 zile).
  • Act normativ: OUG nr. 99/2020.
  • Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, cu cifră de afaceri peste un milion de euro), în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la 25 iunie 2020.
  • Act normativ: OUG nr. 48/2020.
  • Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, cu cifră de afaceri peste un milion de euro), în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate (16 martie 2020 – 15 mai 2020). Pentru a beneficia, contribuabilii trebuie să deţină certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei.
 • BONIFICAȚIE DE 10% PENTRU PLATA IMPOZIT PE PROFIT ȘI MICRO
  • Act normativ: OUG nr. 33/2020.
  • Plătitorii de impozit pe profit care au plătit impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv au beneficiat de o bonificație, astfel: 5% pentru contribuabilii mari; 10% pentru ceilalți contribuabili. b).
  • Plătitorii de impozit micro care au plătit impozitul aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, au beneficiat de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.
  • Plătitorii de impozit pe profit și cei de micro care au achitat impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, au beneficiat de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale.
  • Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal 2020 prin declaraţia anuală privind impozitul pe profit (D101), bonificaţia aplicată se scade din valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, iar în cazul în care bonificaţia depăşeşte valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, suma aferentă bonificaţiei care se ia în calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv. Valoarea impozitului pe profit reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, reducerii conform O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale.
  • Contribuabilii care au depus declaraţia privind impozitul pe profit fără aplicarea bonificaţiilor pot beneficia de acestea, pentru diferenţa de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
  • Bonificaţia se acordă şi pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială, care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenţi.
 • DIMINUARE IMPOZITE CU COSTUL CASELOR DE MARCAT
  • Act normativ: Legea nr. 153/2020.
  • Legea dă dreptul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, impozit pe veniturile din activități independente și impozit specific unor activități (restaurante, terase, hoteluri) de a diminua impozitul datorat cu costul achiziției caselor de marcat, inclusiv al acelora achiziționate în anii 2018 și 2019.
  • Pentru contribuabilii care obțin venituri din activități independente, venitul net anual impozabil se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, din care se deduce CAS datorată potrivit legii şi la care se adaugă costul de achiziţie al caselor de marcat; acești contribuabili pot scădea din impozitul datorat costul de achiziţie al caselor de marcat (inclusiv cele achiziționate în 2018 și 2019).
 • ALTE FACILITĂȚI
  • Nedatorarea de accesorii. Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 şi neachitate până la 25 decembrie 2020 inclusiv nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere. Aceste obligaţii fiscale nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.
  • Suspendarea sau neînceperea executării silite. Se suspendă sau nu începe executarea silită până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv.
  • Rambursare TVA cu control ulterior. Prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, cu anumite excepții, TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.
  • Nedatorarea de accesorii pentru eșalonări. Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi. Condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată se suspendă până la 25 decembrie 2020 inclusiv.
  • Termenele de prescripție. Termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la 25 decembrie 2020 inclusiv.
 • CONECTARE ONLINE CASE DE MARCAT
  • Act normativ: OPANAF nr. 2668/2020.
  • Conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020, cu respectarea următoarelor termene: a) contribuabilii mari – până la data de 30 septembrie 2020;
   b) contribuabilii mici și mijlocii – până la data de 31 ianuarie 2021; c) pentru casele instalate începând cu 1 februarie 2021 – la data instalării.
  • Prin excepţie, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice (offline) au obligaţia completării şi transmiterii declaraţiei prevăzute în anexa la ordin, cu respectarea următoarelor termene: a) contribuabilii mari, până la data de 30 septembrie 2020; b) contribuabilii mici și mijlocii, până la data de 31 ianuarie 2021; c) pentru casele instalate începând cu 1 februarie 2021, în termen de două zile lucrătoare de la data instalării. Acești operatori economici (offline) vor comunica lunar datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice prin intermediul declarației informative A4200.