Ce Lucrari Executa Un Expert Contabil

Ce lucrari executa un expert contabil

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile Ordonanței nr. 65/1994 și are competența profesională de a organiza și conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăților comerciale, de a întocmi situațiile financiare și de a efectua expertize contabile.

Accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de la unu la 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului, conform reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

  Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice și juridice, următoarele lucrări:

  a) organizează, conduce, ține, verifică și supraveghează contabilitatea, întocmește și semnează situațiile financiare și execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilității.

  Prin ținerea contabilității se înțelege înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare cu respectarea legii contabilității și a reglementărilor contabile aplicabile, precum și refacerea sau revizuirea contabilității. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura de certificare acordată de expertul contabil. Prin lucrări cu caracter fiscal se înțelege calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscale;

  b) acordă asistență de specialitate privind organizarea și ținerea contabilității;

  c) efectuează analize și evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite prin Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se concretizează într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). Astfel de evaluări se pot referi la estimări ale fluxurilor de trezorerie și ale stării financiare a entității, evaluarea veniturilor și a cheltuielilor, estimarea nivelului provizioanelor și a ajustărilor de valoare, precum și alte evaluări executate de experții contabili în activitatea lor curentă, fără a se limita la acestea;

  d) efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR;

  e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activități de evidență electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă și informatică, certificare de informații, date și documente;

  f) îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor și de mandatar financiar;

  g) acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților;

  h) asigură managementul financiar-contabil și al performanței economice;

  i) asigură controlul intern de gestiune și managementul riscurilor persoanelor juridice;

  j) acordă consultanță în gestiune financiară și în contabilitate, prestează servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate;

  k) efectuează pentru persoanele fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe privind activitățile prevăzute la prezentul articol.

  Experții contabili pot să își exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți de contabilitate și/sau de expertiză contabilă, potrivit legii.

 Societățile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  a) să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de expert contabil, iar activitățile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanțe și reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;

  b) majoritatea acțiunilor sau a părților sociale să fie deținută de experți contabili;

  c) structura de administrare a societății, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să fie aleasă în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;

  d) acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală;

  e) modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor acțiunilor sau ale părților sociale deținute de acționari sau asociați.

  (2) În vederea înregistrării societății la oficiul registrului comerțului, structura de administrare a societății solicită avizul de principiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.